مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهدي
نام خانوادگی:صالحي مقدم
شهرت:صالحي مقدم
پست الکترونیک:mahdi12salehi@gmail.com
آدرس وب سایت:mahdi12salehi@gmail.com
نخصص ها:حقوق ، فقه و اصول ، مدیریت